O Unii center‎ > ‎Stanoviska‎ > ‎

Vztah k Síti mateřských center, o.s.

Informace o konečném stavu ve věci souběžného členství UC - SMC - 16.12.2013


Výkonná rada Unie center pro rodinu a komunitu vnímá fázi formování vztahu k Síti MC jako uzavřenou kapitolu a věří, že po dobré spolupráci na lokální úrovni (projekt Gramotnost.CZ, Leknín apod.) budou přibývat i případy spolupráce na krajské, případně národní úrovni.

Valná Hromada Sítě mateřských center projednala návrh na vyloučení organizací, které jsou zároveň členy Unie center pro rodinu a komunitu. 28 hlasů (tedy méně než 10% aktuálních členů Sítě MC, 10 hlasů bylo proti a 13 se zdrželo) nakonec rozhodlo, že členové SMC porušují interní normy této organizace tím, že jsou členy Unie center a jsou proto ze Sítě MC vyloučeni. Ačkoliv toto rozhodnutí není v souladu se zákony České republiky (viz právní rozbor na konci této strany), Unie center a její členové toto rozhodnutí respektují a nehodlají je nijak napadat.

Pozitivním momentem byla vůle ze strany Sítě MC spolupracovat na projektech Unie center bez ohledu na příslušnost k té které střešní organizaci, a to na úrovni členských organizací a také prezidia Sítě MC. Praxe je v jednotlivých krajích odlišná a závisí z velké části na osobním přístupu krajské koordinátorky Sítě MC, pro samotná rodinná a mateřská centra je však spolupráce na projektech a tématech zcela otevřená.

Otevřený dopis prezidiu Sítě mateřských center - 5.10.2012


Adresáti:
Rut Kolínská - prezidentka Sítě MC
Kateřina Kulhánková Čejková - 1. viceprezidentka Sítě MC
Martina Smejkalová - viceprezidentka Sítě MC
Hana Vodrážková - viceprezidentka Sítě MC
Ivana Lhotaková - viceprezidentka Sítě MC


Vážená paní prezidentko a viceprezidentky Sítě mateřských center,

píšeme vám ve věci “dvojích členů” našich organizací.

Na základě usnesení vašeho prezidia z roku 2011 je členským organizacím Sítě mateřských center, které jsou zároveň členy Unie center pro rodinu a komunitu, pozastavováno členství.

Již od počátku vás upozorňujeme, že jde o krok, který je v rozporu s platnými zákony České republiky (právní rozklad je k dispozici na webu Unie center) a který přináší do hnutí rodinných a mateřských center prvek disharmonie.

Naše organizace za krátkou dobu své existence vytvořila společenství, které si navzájem pomáhá, realizuje společné projekty a přináší nová témata pro komunitní aktivity. Našich služeb využívají i členové Sítě mateřských center, které mezi sebe vždy vítáme jako kolegy a přátele.

Při zakládání Unie center nám doporučil jeden fanoušek a znalec neziskového sektoru, abychom považovali za významný milník situaci, kdy z našich řad vystoupí první člen. “Sedněte si a důkladně proberte proč se to stalo, zda se tomu dalo předejít a zda nemáte něco změnit”, doporučil nám.

V těchto dnech nás tato situace potkala. Mateřské a rodinné centrum Dymáček se rozhodlo, že z Unie center vystoupí. S předsedkyní Lenkou Šebelovou jsme mluvili o důvodech a dospěli jsme k těmto závěrům:

M&RC Dymáček nevystupuje z Unie center kvůli tomu, že by bylo nespokojené se službami, které nabízíme. Vystoupení je krok z nutnosti, aby Síť MC přiznala Dymáčku členská práva. Dymáček se cítí v regionu osamocen, nemůže se účastnit setkávání s ostatními centry a je také “vyloučen” z dohody, kterou Jihomoravský kraj podepsal se Sítí MC coby zástupcem mateřských a rodinných center.

Zajímavým postřehem jsou slova několika pozorovatelů vztahu Sítě MC a Unie center i “dvojích členů” ke kultuře našich organizací. Vnímají je jako mateřskou (Síť mateřských center, která je pečující, chápavá a uklidňující) a otcovskou (Unie center, která “se nestará”, ale podněcuje, inspiruje a otevírá nové možnosti). Centra se v situaci, kdy je jim v Síti MC pozastavováno členství, musí rozhodovat stejně obtížně jako dítě při rozvodu rodičů. Jde jen o příměr, ale jistě může inspirovat k zamyšlení.
Stejně jako rodinný život v naší zemi prochází přeměnou, prochází jí i organizace či hnutí. Ačkoliv naše organizace mají odlišnou kulturu práce, máme mnoho společných cílů, především rozvoj a podporu kvality práce členských center. Cítíme se jako součást hnutí mateřských a rodinných center v České republice a rádi bychom spolupracovali se všemi, kteří o to stojí.

Závěrem našeho zamyšlení nad tím, proč z našich řad vystupuje první člen, je tedy prosba k vašemu prezidiu:
Odvolejte prosím usnesení o pozastavení členství “dvojím členům” a umožněte centrům, aby využívala podpory obou našich organizací.
Není přece třeba je nutit, aby si musela vybírat a omezovat tak možnosti svého rozvoje.

Děkujeme a doufáme, že letošní významné jubileum hnutí mateřských a rodinných center nakonec oslavíme společně a s dobrou vůlí.

S pozdravem,

Výkonná rada Unie center pro rodinu a komunitu

Edita Kozinová, předsedkyně
členové 
Miroslava Vlčková
Karin Marques
Nikola Křístek
Soňa Tomková

Vyjádření Dymáčku

Důvod k výstupu Dymáčku je takový, že Unie center v Jihomoravském kraji nepůsobí v takovém rozsahu a kvalitě, který umožňuje rozvoj a spolupráci mezi ostatními centry, včetně napojení se na místní orgány veřejné správy, jako je tomu u Sítě. Srovnání a hodnocení služeb Unie a Sítě je na základě regionálního působení podorganizačních složek a ne fungování Unie a Sítě jako organizace vcelku. Ostatní služby od Unie byly po dobu členství zcela v pořádku. Spíše bych ohodnotila práci krajské koordinátorky ze Sítě, která v JMK učinila mnoho věcí, a které současná Unie nemá lidské zdroje, i když vím, že v budoucnu to bude zcela jinak.
Lenka Šebelová, předsedkyně


Odpověď prezidia Sítě mateřských center na dopis z 5.10.2012


Vážená Výkonná rado Unie center pro rodinu a komunitu,

s pověřením prezidia Sítě mateřských center, o.s. Vám sděluji, že prezidium došlo k závěru, že důvody Usnesení ze dne 12.4.2011 o souběžném členství setrvávají a není důvodů usnesení odvolávat.

V Praze 22.11.2012
Jana Burešová, administrativa Sítě MC

Stanovisko Výkonné rady z 20. srpna 2011


Rada Unie center považuje vyloučení dvojích členů ze Sítě mateřských center za nesmyslný a protiprávní krok.


Výkonná rada Unie center iniciovala setkání s Prezidiem Sítě mateřských center, na kterém se chtěla dohodnout na znění společného stanoviska vůči členským i dalším organizacím, týkajícího se vzájemného respektu a možné spolupráce. Prezidium Sítě MC neprojevilo vůli k dohodě nad společným prohlášením.

Prezidium Sítě MC pozastavilo členství organizacím, které jsou zároveň členy Sítě MC i Unie center. Výkonná rada UC nabídla Prezidiu Sítě MC právní rozklad >zde<, který jednoznačně vysvětluje nelegálnost takového kroku. Prezidum Sítě MC však tvrdí, že tento právní názor naopak potvrzuje správnost jeho postupu.

Výkonná rada Unie center pro rodinu a komunitu vnímá tento postup Prezidia Sítě MC jako
  • záměrné poškození práv svých členů,
  • snahu o monopolizaci v hnutí mateřských, rodinných a komunitních center, která může poškozovat obraz center ve společnosti a zamezuje svobodnému sdružování občanů.
Výkonná rada Unie center je obeznámena s postupem “dvojích členů” v rámci dostupných opravných prostředků, sama však nebude podnikat v této věci žádné právní kroky.

Výkonná rada si velmi váží neustávajícího zájmu o vstup do Unie center z řad členů Sítě MC, kteří mají důvěru v poslání a kulturu práce v Unii center a jsou ochotni postoupit riziko komplikací působených rozhodnutím Prezidia Sítě MC.

Stávající členové Unie center jsou zároveň členy mnoha dalších zájmových či střešních organizací (např. Česká ženská lobby, Asociace lesních MŠ, ACER či třeba Aliance dětského plavání ). Tuto skutečnost považuje Výkonná rada za prospěšnou a přínosnou pro samotná centra i celý neziskový sektor, který má být prostředím pro respekt, různorodost a inovaci.

Informace Výkonné rady z 2. července 2011

 
Prezidium Sítě mateřských center (dále SMC) zveřejnilo usnesení datované k 13.4.2011 týkající se členských organizací UC a SMC ve znění “Souběžné členství v Síti MC se členstvím v Unii center pro rodinu a komunitu je v rozporu se rozporu se Stanovami a Etickým kodexem Sítě MC.”

Jedná se o interní sdělení SMC, které se však dotýká třetích stran, členů obou organizací i samotné Unie center pro rodinu a komunitu, je veřejně dostupné na webu SMC (ke stažení na webu Sítě MC ZDE*) a v současné době je projednáváno i v dalších organizacích.

Výkonná rada Unie center pro rodinu a komunitu proto považuje toto prohlášení za veřejné a zaujímá k němu následující stanovisko:
  • Stanovisko Prezidia SMC je v rozporu s zákony ČR, jak dokládá právní rozbor JUDr. Lenky Deverové (citace kurzívou pod článkem, plné znění v příloze)
  • Prezidium SMC zveřejněním tohoto usnesení poškozuje dobrou pověst organizací, které se svobodně rozhodly pro členství v Unii center pro rodinu a komunitu či v dalších sdruženích.
Výkonná rada Unie center pro rodinu a komunitu je připravena dále jednat a 20.5.2011 oslovila Prezidium Sítě mateřských center s nabídkou setkání, které povede k formulaci společného stanoviska obou organizací k pochybnostem a nejasnostem, které okolo zmíněného usnesení Prezidia SMC vzniky.
Setkání se uskuteční v prvním týdnu měsíce srpna 2011.

*) Dokument byl po termínu publikace tohoto stanoviska Unie center nahrazen na webu Sítě MC jiným dokumentem

Právní rozklad souběžného členství


Advokátní kancelář - JUDr. Lenka Deverová

Stanovisko ve věci souběžného členství členů Sitě mateřských center v Unii center pro rodinu a komunitu
 
Prezidium a kontrolní komise Sítě mateřských center (SMC) vydalo stanovisko, v němž konstatují, že Souběžné členství v SMC se členstvím v Unii center pro rodinu a komunitu je v rozporu se Stanovami a Etickým kodexem SMC.

Po posouzení Stanov i Etického kodexu SMC konstatuji:

Rodinná centra jsou specifická skupina právnických osob, zaměřená na problematiku rodiny ve všech jejich aspektech. Mateřská centra jsou úžeji zaměřená - viz web SMC: "Mateřská centra (dále jen MC) zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy, umožňují matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají."
 
Není důvodu,  proč by se MC nemohlo stát vedle členství v SMC i členem další šířeji pojaté organizace, která sdružuje nejen MC. Stanovy SMC nestanoví žádnou exkluzivitu členství MC v SMC. Etický kodex stanoví jako závazek, že členové SMC šíří dobré jméno SMC, nepoškozují svou činností dobré jméno SMC a dodržují dohodnutá pravidla. Jedná-li se o dohodnutá pravidla v rámci spolku, měla by to být pravidla, na nichž je shoda většiny členů - jinak se nemůže jednat o dohodu) S těmito požadavky není v konfliktu dle mého názoru členství MC v jiné organizaci.
 
Současně poukazuji na svobodu sdružovacího práva, která je zaručena Listinou základních práv a svobod.

Prezidium sice může doporučovat členům, aby zvážili své členství v SMC, pokud jsou členy jiné organizace, ale pokud se člen rozhodne zůstat i  nadále členem SMC. Jsem přesvědčena, že to však nemůže být důvodem k vyloučení takového člena. Pokud by k vyloučení došlo, měl by takový člen podle §15 zákona č.83/1990 Sb. právo bránit se žalobou na neplatnost takového vyloučení u příslušného soudu.


JUDr. Lenka Deverová

ĉ
Kancelář Unie center pro rodinu a komunitu,
3. 7. 2011 3:08