O Unii center‎ > ‎Stanoviska‎ > ‎Dětské skupiny‎ > ‎

Dětské skupiny - dopis senátorům


Otevřený dopis členům Senátu PS České republiky - 21.7.2014


Dobrý den,


jménem Unie center pro rodinu a komunitu si dovolujeme obrátit se na Vás ve věci týkající se připravovaného Zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, který může, pokud bude přijat v navrhované verzi, negativně ovlivnit život desítek tisíc mladých rodin v ČR.


PSP ČR schválila Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (Senátní tisk č. 316). Dětská skupina je nový, velmi potřebný typ instituce a zákonná úprava je bezpochyby nutná.

Naše organizace vítá zákon jako potřebný krok k profesionalizaci péče o dítě a oceňujeme pečlivý přístup, se kterým byly definovány organizační a provozní podmínky dětských skupin.

Bohužel je v návrhu zákona jeden nejasný pojem, který může mít fatální důsledky na činnost stovek neziskových organizací, které nabízejí desítkám tisíc rodin potřebné pečovatelské, vzdělávací a další služby.


V § 2 Služba péče o dítě v dětské skupině je totiž nejasný rozsah pojmu Pravidelná péče.

Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.


Pokud bude zákon přijat ve stávajícím znění, mohou se požadavky kladené na dětské skupiny aplikovat na rodinná centra, která nemají v programu službu každodenní celodenní péče o děti a pro mnohá rodinná centra by přechod na režim dětské skupiny znamenal nutnost ukončit činnosti postavené na práci s dětmi.


Rádi bychom vás proto požádali, abyste pomohl/a vrátit do Poslanecké sněmovny návrh Zákona o dětských skupinách s tím, aby pojem “Služba péče o dítě v dětské skupině” nezahrnoval prakticky jakoukoliv pravidelně organizovanou péči o dítě v předškolním věku a byl jasně ohraničený, případně aby registrace organizací, které podle něj chtějí poskytovat Službu péče o dítě v dětské skupině, byla dobrovolná.


Podrobnější vysvětlení dopadů přijetí zákona v jeho stávající podobě a rozklad problematických paragrafů návrhu zákona a  naleznete v příloze.


S úctou,

Výkonná rada Unie center pro rodinu a komunitu

Pověřená radní: Soňa Tomková, tel. 775689118, sona.tomkova@uniecenter.cz

Zdůvodnění stanoviska Unie center pro rodinu a komunitu

Příloha Otevřeného dopisu členům Senátu PS České republiky ze dne 21.6.2014


Rodinná a mateřská centra dnes provozují služby, které využívají desítky tisíc rodin již po dvě desetiletí. V tomto množství a čase nevznikl důvod pro státní regulaci jejich činnosti, není nám znám případ, kdy by práce s dítětem a jeho rodinou ohrožovala jejich zdraví či morální, kognitivní nebo sociální vývoj. Naopak jsou rodinná centra často citována v odborných publikacích jako příklady dobré praxe.


Rodinná centra představují nízkoprahovou a velmi flexibilní formu péče o děti. Jejich provoz je možný na základě poptávky ze strany rodin, jejich financování nikterak nezatěžuje státní rozpočet. Pokud jsou příjemci grantů ze státního rozpočtu, jedná se o náklady specifických projektů, nikoliv o volnočasové aktivity či hlídání dětí hrazené rodiči. Pokud o jejich služby není v lokalitě zájem, mohou flexibilně nabídnou jinou, potřebnější službu, anebo mohou zaniknout, aniž by státu vznikala ztráta v podobě zmařené investice nebo personálních nákladů.


Díky existenci center mělo několik ročníků nejmenší populace a jejich rodičů možnost učit se navzájem nejen základním dovednostem, ale i mnoha inovativním přístupům (respektující styl výchovy, zdravá životospráva, rozvoj nadání apod.). Dobrovolná práce často přerostla v počátek nové kariéry rodičů vracejících se na trh práce.

Tento existující funkční systém může být  ohrožen povinností registrace organizace pod novou hlavičkou “Poskytovatel péče o dítě v dětské skupině”. Buď centra

  1. již mají potřebné personální a materiální zajištění a pak je nový zákon jen popisem existujícího stavu a je zbytečný, nebo

  2. rezignují na zařazení péče o děti ve svém pravidelném programu a tím ztratí fundamentální část smyslu své existence, nebo

  3. za cenu významné investice do formální kvalifikace pečujících osob (vyžadující dlouhodobé vzdělávání) a/nebo do materiálního vybavení centra (včetně přestavby nebo přístavby a zvýšení provozních nákladů) splní nároky nového zákona, přičemž myšlenka vysokých investic je  v logickém rozporu s neziskovostí činnosti udávané návrhem zákona.


V naší zemi je dnes přibližně 700 rodinných center, který pravidelně navštěvuje odhadem 40-50 tisíc rodin s dětmi. Centra jako neziskové organizace mimo jiné

  • nabízejí širokou paletu služeb, které využívají děti (a to i školního věku), rodiče i prarodiče, podporují formální i neformální spolupráci nejrůznějších subjektů na lokální úrovni,

  • působí jako centra vzdělávání pro rodičovskou populaci a znevýhodněné skupiny,

  • spolkovým způsobem přispívají k udržení tradic a posilování sousedských vztahů atd.


Zdaleka ne všechna centra však mají prostorovou  či organizační kapacitu vyhovět zejména hygienickým, personálním a administrativním nárokům kladeným na organizace poskytující služby péče o dítě v dětské skupině. Protože se ale část jejich činnosti kryje s mimořádným rozsahem tohoto pojmu, přijetím zákona vzniknou centrům povinnosti, které mají charakter likvidačního nároku a pro které nevidíme rozumný důvod.


Předložený zákon o dětských skupinách ve stávající podobě tak ukládá nečekané, nepotřebné a nesplnitelné povinnosti bez rozdílu i jiným organizacím pečujícím o děti v předškolním věku, jakými jsou také mnohá rodinná, mateřská a komunitní centra.


Oceňujeme dlouhodobou a pečlivou práci MPSV na přípravě tohoto zákona, v jeho stávající podobě ale spíše omezuje nabídku péče o předškolní děti nežli aby ji rozšiřoval, což je jeho původní záměr (citace Důvodové zprávy “Zároveň rodič nebude muset rezignovat na svou rodičovskou roli v případě návratu na trh práce, ale bude moci zvolit adekvátní strategii pro sladění profesního, rodinného a osobního života.”). Ne každý rodič bude vyžadovat služby podle parametrů dětské skupiny, které budou vzhledem k popsaným nárokům poměrně nákladné.


Nabízíme dále přehled problematických paragrafů z pohledu vedoucích rodinných center.


.

Problematické paragrafy zákona o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ve znění návrhu č.316
z pohledu provozu rodinného centra


Znění zákona

Problémy a důsledky

§ 2

Služba péče o dítě v dětské skupině

Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající v hlídání a pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Jde prakticky o všechny organizace mimo domácnosti, které se věnují dítěti více hlídací koutky, dokonce i některé z nich, které připravují pro děti rozvojový program, spadnou do rozsahu tohoto pojmu.

Pojem “pravidelná péče” není nikde jednoznačně definován.

§ 5 Podmínky pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

f) odborné způsobilosti pečující osoby,

(4) Odbornou způsobilostí pečující osoby je…


…. následuje výčet kvalifikací, které většina personálu RC nebude splňovat, jejichž nabytí je otázkou času delšího než je povolený jeden přechodný rok a náklady na vzdělávání jsou nezanedbatelné. Podle vzoru uznané organizace MPSV by toto mohl řešit externí nebo interní

odborný garant.

§ 6 Úhrada nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině

(1) Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována bez úhrady nákladů nebo s částečnou nebo plnou úhradou nákladů.

(2) Poskytovatel je povinen stanovit kritéria, na základě kterých je v konkrétním případě určena výše úhrady nákladů.

(3) Poskytovatel je povinen vést účetní záznamy týkající se poskytování služby péče o dítě v dětské skupině odděleně od ostatních účetních záznamů.

Administrativní zátěž, která nemá přínos ani pro rodiče, ani pro centrum, zakládá jen možnost úřední či právní šikany.

Pokud tento paragraf vychází z myšlenky “neziskovosti”, že mají příjmy pokrýt náklady na provoz, považujeme tento celý koncept za ekonomicky nevitální. Každý dobrý hospodář potřebuje vytvářet rezervy pro nečekané události nebo rozvoj organizace.


§ 7 Počet dětí a nejnižší počet pečujících osob v jedné dětské skupině


(1) V jedné dětské skupině nesmí být více než 24 dětí.

Zatímco mateřské školy běžně využívají výjimku a mají třídy v počtu 28 dětí, zde je bez zdůvodnění stanoven maximální počet 24.

(3) Nejnižší počet pečujících osob, který je poskytovatel povinen zajistit v jedné dětské skupině, činí

a) 1 pečující osoba pro dětskou skupinu do 6 dětí, b) 2 pečující osoby pro dětskou skupinu od 7 do 24 dětí, c) 3 pečující osoby pro dětskou skupinu od 13 do 24 dětí, pokud je v dětské skupině alespoň 1 dítě mladší 2 let.

Jedná se opět o vyšší nárok, než jaký je například v MŠ. 3 plně kvalifikované pečující osoby pro počet 13 dětí je ekonomicky mimořádně náročné opatření, pokud je mezi nimi dítě do dvou let, má to jisté odpostatnění. Ani MŠ však nezajišťují vždy 2 stále přítoné osoby na skupinu 24 dětí.

§ 10 Vnitřní pravidla a plán výchovy a péče


(2) Poskytovatel je povinen zpracovat a zajistit dodržování plánu výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (dále jen „plán výchovy a péče“) se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

Protože se hovoří o dítěti v jednotné čísle a vyjmenované charakteristiky se týkají jedinečných kvalit osobnosti, každé dítě by mělo mít individuální plán rozvoje (viz dále pozn. k § 10 (3).

Zákaz nepřimeřených prostředků výchovy je nadbytečný, vyplývá z Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR.

(3) Poskytovatel je povinen zpřístupnit vnitřní pravidla a plán výchovy a péče v prostorách, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována a které jsou přístupné rodiči, popřípadě též zpřístupní vnitřní pravidla a plán výchovy a péče způsobem umožňujícím dálkový přístup

Vzhledem k charakteru individuálního plánu, který obsahuje informace spadající pod režim osobních údajů, je jeho přístup umožňující dálkový přístup technologickou zátěží. Ani v prostorách nemůže být volně přístupný - běžná praxe v MŠ je, že na vyžádání plán rodiče dostanou.


Návrh vyhlášek

§4

Hygienická zařízení


a) 1 WC mísy, 1 umyvadla, 1 sprchy a v případě péče o děti mladší 3 let odpovídajícího počtu dětských nočníků, přebalovacího stolu a krytého nášlapného odpadkového koše s vložkou na jedno použití, pokud jde o dětskou skupinu nejvýše 4 dětí,

(5) Pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí, musí poskytovatel zajistit prostor vybavený výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody a prostor pro ukládání úklidových prostředků a pomůcek, který není přístupný pro děti.

Mnohá rodinná centra nemohou tuto podmínku (zejména sprcha a výlevka) splnit bez investice do přestavby (k výlevce a sprše musí být už stávající potrubí, což je v některých situacích neřešitelné) nebo změny provozních prostor. Obojí je mimo obvyklé ekonomické možnosti center, která navíc často sídlí v najemních prostorách, kde nemohou dělat trvalé změny.

Specifikace odpadkového koše coby “nášlapného” je zbytečně zužující (existují např. speciální odpadkové koše na pleny, ale nejsou nášlapné).Kontakty pro diskusi s lidmi z praxe:

Bc.Petra Kalichová - Centrum mladé rodiny Bobeš Bohumín, 604800100

- uvažuje o rozjezdu Dětské skupiny, ale stávající podoba návrhu zákona ji odrazuje

Soňa Tomková - radní Unie center pro rodinu a komunitu, Mama klub Chrudim, 775689118

- obává se, že zákon se bude vztahovat na mnohé další aktivity center, jako jsou příměstské tábory apod. (i v jejich případě jde o pravidelnou péči o předškolní dítě)