Lexikon projektu Budování kapacit UC

Pro lepší představu, co účast na projektu Budování kapacit UC přinese členským centrům, jsme sestavili lexikon základních pojmů.
Diskuse k těmto aktivitám a výstupům probíhá na intranetu UC

Konference (stránka ZDE)

27. dubna 2017 jsme uspořádali celostátní konferenci, na které jsme se odpovědně věnovali odpovědím na základní otázky, které si potřebuje pravidelně klást:
  • Co je dnes rodina?
  • Co je dnes komunita?
  • Jaká je dnešní role centra pro rodinu a komunitu?
Výstupem konference je sada témat, kterým se budeme věnovat na Tematických  setkáních, ve Znalostní bance a v rámci Výměnných stáží.
Na závěr celého projektu (září 2018) zorganizujeme celorepublikové 3 - denní setkání, na kterém budeme mít možnost důkladně probrat přínosy projektu Budování kapacit UC pro každé centrum a naplánovat další spolupráci.

Manažerská akademie (stránka ZDE)

Akademie manažera centra je soubor vzdělávacích seminářů v klíčových oblastech pro řízení center pro rodinu a komunitu. Před vyhlášením témat a termínů osloví projektový tým centra, aby zjistil poptávku po konkrétních tématech. Celkem proběhne 40 jednodenních seminářů, každé téma bude nabízeno víckrát - v různých regionech). Jedna osoba se zúčastní 5 seminářů (40 hodin). Vzdělávání se zúčastní až 3 osoby z jednoho centra tak, aby jeho pracovníci v souhrnu absolvovali pokud možno všechna témata akademie. Tím se posílí znalostní kapitál členského centra jako celku.

Regionální setkání

Cílem celkem 16 regionálních setkání (tedy přibližně jedno až dvě setkání ročně v jednom regionu s aktivními centry) je nastartování pravidelného kontaktu center mezi sebou a propojení se s dalšími organizacemi nebo institucemi, se kterými mohou centra vstupovat do regionálního partnerství. V průběhu projektu budou setkání podporována realizačním týmem, ale podobně jako u dalších aktivit počítáme s tím, že setkávání budou pokračovat dále, protože v nich účastníci uvidí přínos pro vlastní rozvoj.

Tematická setkání (stránka ZDE)

Na Konferenci 2017 budeme mít prostor k vyjasnění témat, která jsou pro nás zásadní. Podle zájmu center připraví realizační tým sadu 8 setkání, na kterých budou mít členové center možnost diskutovat s předními odborníky i zástupci dalších center, která se tématu věnují.

Výměnné stáže (stránka ZDE)

Poté, co budou definovány služby, které centra poskytují, a identifikována centra, která v těchto službách dosahují výborných výsledků, budou moci členové dalších center postoupit týdenní výměnné stáže formou stínování, pozorování a podílení se na chodu centra.

Znalostní banka (web ZnalostniBanka.CZ)

Znalostní banka je knihovna, ve které naleznete tři typy obsahu. 
  • První se věnuje řízení centra (právní, ekonomické, personalistické a další aspekty).
  • Druhý se věnuje službám, které centra poskytují nebo mohou poskytovat (od uspořádání sbírky po řízení dětské skupiny).
  • Třetí se věnuje tématům, která jsou pro unii nebo členská centra významná (například podpora ohrožené rodiny nebo kvalita vzdělávání).
Každá kapitola bude obsahovat odkazy na důležitou legislativu, návody a tipy pro realizaci a hlavně seznam členů nebo parterských organizací, kteří vám mohou přispět radou.
Znalostní banku budeme budovat společně. První dávku obsahů vloží projektový tým, další budou s podporou projektového týmu vkládat účastníci Manažerské akademie a Tematických setkání.
Přínosem Znalostní banky je rozšíření pohledu na to, čemu se jednotlivá centra nebo unie ve své činnosti mohou věnovat, a předávání dobré praxe, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku s vynaložením co nejmenší energie.